News & Events

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง OKRsโดย ดร.อำนาจ วัดจินดา

” เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ ” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้จัด
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง OKRs(Objective & Key result) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ บริษัท ฯ ได้จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์